Inspreken - Documenten - Brieven

Leden van het Molenberaad hebben bij diverse mogelijkheden ingesproken bij de gemeenteraden van Alphen en Waddinxveen en bij de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Ook zijn er de nodige brieven verstuurd. Hier vind u een verzameling van de verschillende inspreekteksten en brieven.

10-07-2019

Bezwaar werkwijze provincie

Middels deze verklaring attenderen wij provincie en bewoners de eigen koers die de provincie vaart onder de naam “Programmatische Aanpak Gouwe” en “Beter bereikbaar Gouwe”. Inspraak van belanghebbende wordt niet meegenomen in de ontwikkelingen van de plannen en de provincie is niet transparant bij het verwerken van de suggesties gedaan tijdens de inspraak mogelijkheden. De plannen van de provincie lijken te gaan richting een nieuwe verbinding tussen Amsterdam en Rotterdam

12-06-2019

Dirk daagt de nieuwe statenleden uit

Oproep om het scenario van Molenberaad aan de nieuwe statenleden om alsnog ons voorgestelde alternatief door te laten rekenen en in ieder geval de prioritering zodanig te zetten dat eerst de knelpunten worden aangepakt voordat er nog meer verkeer de regio wordt binnengetrokken. Mogelijk blijkt de N207-Zuid dan niet nodig en houdt de Provincie €60.000.000 over.

12-06-2019

René maakt bij de Algemene Statencommissie bezwaar

Maar liefst 6 items staan op de agenda betreffende de fouten in de rapportages van de Provincie die door Molenberaad zijn vastgesteld en door de Provincie zijn toegegeven en de afhandeling van de klacht die Molenberaad heeft ingediend en die deels gegrond is verklaard. Alle items worden voorgesteld om ter kennisgeving te worden aangenomen. Gelukkig besluit de Algemen Statencommissie anders. Het onderwerp gaat terugkomen op de commissie vergadering.

23-05-2019

Molenberaad verzoekt alle informatie van de Provincie om op eigen kosten ons scenario door te laten rekenen

Het zou eenvoudig geweest zijn als de provincie onze oplossing door zou laten rekenen. Echter na herhaalde verzoeken is de provincie daar niet bereid toe gebleken. Na een lange zoektocht is het ons gelukt een adviesbureau te vinden die ons scenario wil en kan doorrekenen. Vandaar een verzoek aan de provincie om dezelfde uitgangspunten aan ons aan te leveren, zodat de juiste vergelijking gemaakt kan worden en duidelijk wordt wat de beste oplossing voor de regio is, onderbouwd met dezelfde cijfers.

09-04-2019

Provincie komt met besluit over onze klacht van 2-11-2018

Op essentiële punten wordt onze klacht ongegrond verklaard. De provincie biedt excuses aan voor de lakse wijze van reageren op onze communicatie.

09-04-2019

Brief aan informateur Wiegel

Aangezien het van belang is dat de mobiliteit en leefbaarheid in onze regio wordt meegenomen in het te vormen nieuwe provincie college, hebben we een brief gestuurd aan informateur Wiegel om dit onder de aandacht te brengen. Als Bijlage hebben we de Bouwstenen toegevoegd waaruit de oplossing zou moeten bestaan en welke prioriteiten daaraan gegeven moeten worden.

09-04-2019

Persbericht: Los eerst de bestaande verkeersproblemen op

Het bericht hierboven, waarin de visie van het Molenberaad onder de aandacht van de informateur en de fractievoorzitters wordt gebracht is ondersteund door een persbericht namens onze coalitie.

11-03-2019

Informatie voor raadsleden voor infomarkt

Op 14 maart is er een informatiemarkt om de raadsleden van Alphen aan den Rijn bij te praten over de stand van zake rond de PAG (Programmatische Aanpak Gouwe) door het provincaal projectteam . Wij hebben informatie gestuurd om onze gedachten over de wijze van aanpak nogmaals duidelijk te maken. De informatiemarkt is openbaar toegankelijk: 14 maart 2019, aanvangstijdstip 20:00 uur Locatie : 1e etage, gemeentehuis, Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn

06-02-2019

Duidelijkheid gevraagd van de provincie

Op 2 februari heeft Siep Eilander de commissie Verkeer en Milieu gevraagd duidelijkheid te scheppen in de verschillend parallelle trajecten die de provincie heeft opgestart en daarbij het amendement van 25 april 2018 als uitgangspunt te nemen. Neem de ontwikkelingen van Zoetermeer mee in de plannen en onderzoek de toekomstbestenigheid van de N207 Zuid. Breng de situatie in Hazerswoude beter in beeld. Met instemming van de gehele vergadering hebben wij het betreffende amendement in een duidelijk stroomschema weergegeven (zie item hieronder).

06-02-2019

Ter ondersteuning heeft Molenberaad Amendement 7044 van SGP/CU samengevat

Ter ondersteuning van het pleidooi van Siep Eilander hierboven is amendement 7044 van SGP/CU van 25 april 2018 door het Molenberaad samengevat in een overzichtelijk stroomschema. Tijdens de commissievergadering op 6 februari 2019 is unaniem vastgelegd dat dit een juiste weergave is van amendement 7044.

06-02-2019

Dringend verzoek knelpunten in de regio prioriteit te geven

Op 2 februari heeft Dirk Kuijper nogmaals de commissie Verkeer en Milieu gevraagd de fouten in de rapportages grondig uit te zoeken alvorens daar beslissingen op te nemen. Tevens het dringende verzoek de knelpunten in de regio eerst aan te pakken alvorens nog meer verkeer de regio binnen te halen door de aanleg van de N207 Zuid.

31-01-2019

De provincie vraagt ons een precisering van het WOB verzoek

Hoewel naar onze mening het WOB verzoek van 14-01-2019 uitermate duidelijk is geweest vraagt de provincie om een precisering hiervan. Aangezien wij welwillend zijn hebben wij in bijgevoegd document de vragen van de provincie nog inzichtelijker gemaakt.

16-01-2019

Molenberaad vraagt correcties in rapportage en prioritering van de knelpunten

Inspreken bij de Commisie Verkeer en Milieu. Aangegeven wordt waarom de huidige fase van de PAG nog niet kan worden afgesloten en na het corrigeren van de berekeningen de prioritering zodanig af te stemmen dat eerst de knelpunten in de regio worden aangepakt voor dat extra infrastructuur wordt aangelegd die mogelijk de knelpunten nog zwaarder gaan belasten.

16-01-2019

Molenberaad laat zien dat er fouten zitten in de verkeersrapportage

Inspreken bij de Commisie Verkeer en Milieu. Wederom verzoeken wij de provincie ons model door te laten rekenen. De doorzichtigheid van de provincie wordt in twijfel getrokken. Daarnaast wordt aangegeven dat in de verkeersrapportage die is aangeleverd aan de provincie aantoonbare fouten aanwezig zijn. Dit moet worden hersteld voor de provincie door kan gaan naar fase 2.

14-01-2019

WOB verzoek ingediend door Molenberaad

Na een lang en moeizaam proces zien wij ons genoodzaakt een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) in te dienen bij de provincie. Vanwege de vereiste snelheid verzoeken wij dit langs elektronische weg te doen.

14-01-2019

Nadere duiding aan de provincie van onze klachenbrief van 2-11-2018

Na mondeling overleg met ambtenaren van de provincie verduidelijken we onze klachtenbrief en verzoeken wederom om een inhoudelijke reactie en kondigen tevens aan een WOB verzoek in te dienen.

11-12-2018

Provincie deelt mee dat ons scenario 6 niet mee wordt genomen in fase 2

Bovenstaande niet omdat ons plan slechter is, de provincie wil dat niet eens onderzoeken. De wil is er niet is om naar de beste en goedkoopste oplossing te kijken. De dreiging van het aantrekken van niet regionaal verkeer langs onze kernen wordt groter en groter.

28-11-2018

Open Brief aan Gedeputeerde Vermeulen

Naar aanleiding van de bezwaarlijke manier van handelen van de provincie rond de inspraak van betrokken burgers bij de besluitvorming van de "robuuste infrastructuur" heeft Robert Hagendoorn een stevige brief aan gedeputeerde Vermeulen geschreven, met een afschrift aan de Provinciale staten en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen.

28-11-2018

Inspraak bij Commissie Verkeer en Milieu

Wij willen graag op eigen kosten ons plan laten doorrekenen met hetzelfde model waar de provincie mee werkt. Enige vraag aan de provincie is om Goudappel Coffeng te verzoeken deze berekening uit te voeren.

28-11-2018

Inspraak bij Commissie Verkeer en Milieu

Verbazingwekkende uitkomsten visieontwikkeling Programmatische Aanpak Gouwe (PAG) en ter sprake brengen van de door ons voorgestelde oplossing

2-11-2018

Klachtenbrief over handelen Provincie in zake PAG (Programmatische Aanpak Gouwe)

Gericht aan de gemeenten Waddinxveen, Alphen aan den Rijn en met name de provincie Zuid-Holland. Wij hebben gevraagd deze brief conform het als formele klachten conform het klachtenreglement in behandeling te nemen.

28-10-2018

Ons scenario 6 gepresenteerd

Onze uitwerking van een 6e scenario als reactie op de presentatie van de 5 scenario's van de provincie (item hieronder). Deze variant pakt daadwerkelijk de knelpunten in de regio aan en laat het Groene Hart groen. We hebben dezelfde opmaak als de provincie gebruikt, zodat deze goed te interpreteren is.

Oktober 2018

Provincie Zuid-Holland presenteert 5 scenario's

Presentatie van de Provincie Zuid-Holland, waarin 5 scenario's worden gepresenteerd als uitkomst van de inspraak

28-10-2018

Brief aan Provincie Zuid-Holland, Gemeente Alphen aan den Rijn en Gemeente Waddinxveen

Naar aanleiding van de 5 door de provincie gepresenteerde scenario's hebben wij een brief gestuurd naar de Provincie Zuid-Holland, Gemeente Alphen aan den Rijn en Gemeente Waddinxveen, waarin wij aandacht vragen voor ons scenario, dat wel voldoet aan de gebiedsvisie en geld beschikbaar maakt voor andere investeringen.

1-4-2018

Brief aan Gemeente Waddinxveen

Onze reactie op de 'Nota van beantwoording' zienswijzen Vredenburghlaan dd 15 december 2017 (het 1e gedeelte van de N207-Zuid).

31-1-2018

Inspreker wast Provinciale staten de oren

Met feiten uit de MER wordt duidelijk dat de provincie zonder onderbouwing plannen maakt die de knelpunten in de regio niet oplossen

31-1-2018

Overhandiging van de petitie aan Provinciale Staten

In de petitie vragen we niet meer dan even een pas op de plaats te maken om met nieuwe gegevens en voortschrijdend inzicht nader onderzoek te doen naar een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van onze regio, alvorens te besluiten tot aanleg van de N207-zuid.

31-1-2018

Impressie inspreken en aanbieden petitie aan provinciale staten

Op 31 januari hebben we een petitie aangeboden en zijn we met veel mensen aanwezig geweest. Ook politiek begint te beseffen dat dit mogelijk niet de juiste weg is.

Sluit Menu